Strateginen segmentointi taktiseen käyttöön

Segmentoinnit ovat tehokas työkalu omien kohderyhmien ymmärtämiseen ja tavoittamiseen.
10 toukokuuta 2023
segmentointi
Tarja
Pentilä

Ota yhteyttä

Yritykselle on ensiarvoisen tärkeää tuntea kohderyhmänsä. Miksi kuluttaja ostaa juuri tiettyä tuotetta tai palvelua? Mitä tarpeita ja aikeita kuluttajalla on? Ja se vaikein – miten ennakoida kuluttajan tulevaa käyttäytymistä? Ennakointi tuo mukanaan uusia bisnesmahdollisuuksia.

Segmentoinnit ovat tehokas työkalu omien kohderyhmien ymmärtämiseen ja tavoittamiseen. Ymmärtämällä kohderyhmiäsi paremmin, tuot kuluttajan toimintasi keskiöön ja tehostat tuotekehitystä sekä markkinointia ja ennakoit kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Nykypäivän kuluttaja odottaa yhä enemmän yritysten tuntevan heidän tarpeensa ja erityispiirteensä. Segmentoinnilla näitä tarpeita voidaan analysoida ja tätä kautta olla nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden mielestä relevantti.

Omien segmenttien tunteminen on yrityksen kasvun kannalta keskeistä. Segmentointi auttaa tunnistamaan kannattavimmat segmentit sekä segmentit, joissa on suurimmat kasvun mahdollisuudet, eli se tukee taloudellista päätöksentekoa. Laadukas segmentointi auttaa kohdistamaan viestinnän oikein, eli parantaa markkinoinnin ROI:ta. Segmentoinnin onnistuminen mitataankin segmentoinnin hyödyllisyytenä eikä ainoastaan sen laadullisena erinomaisuutena.

Onnistunut segmentointi

 • Toiminnallinen
 • Helppokäyttöinen
 • Inspiroiva
 • Kokonaisvaltainen
 • Tulevaisuuteen suuntautunut

Segmentointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Suunnitteluvaihe onkin äärimmäisen tärkeä osa segmentointiprosessia. Segmentointi voi olla laaja strategisen tason kattosegmentointi tai joukko taktisia segmenttejä esimerkiksi kampanjoihin ja mediasuunnittelun kohdentamiseen. Yrityksen omat tarpeet määrittävät millainen segmentointi palvelee tavoitteita parhaiten. Myös segmentoinnin osalta pätee sanonta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Strateginen segmentointi parantaa mitatusti yrityksen toimintaa ja auttaa ennakoimaan muutoksia

 • Yrityskohtaisesti räätälöity segmentointi.
 • Jaottelee kuluttajat tai asiakkaat yrityksen liiketaloudellisten tavoitteiden kannalta relevantteihin kohderyhmiin.
 • Perustuu esimerkiksi käyttäytymiseen, arvoihin, tarpeisiin ja toiveisiin.
 • Ennakoi myös tulevaa kuluttamisen muutosta antaen eväitä kasvattaa toimintaa tulevaisuudessa.

Taktinen segmentointi auttaa kohdentamaan toimenpiteet oikein

 • Toimiala- tai tuoteryhmäkohtainen segmentointi tai muu käyttäytymiseen perustuva ryhmittely.
 • Jaottelee kuluttajat tai asiakkaat myynnin kannalta otollisiin kohderyhmiin.
 • Perustuu esimerkiksi demografisiin tekijöihin, lokaatioon, asiakkuuteen, yleiseen tuotekäyttöön tai ostokäyttäytymiseen.

Yrityksen liiketoiminnan kannalta on keskeistä, rakennetaanko oma segmentointi vai hyödynnetäänkö myös markkinoilla olevia kohderyhmien yleisluokittimia. Oman segmentoinnin hyötynä on sen soveltuvuus yrityksen eri funktioiden tarpeisiin, kun taas yleisluokittimilla päästään keskusteluihin koko arvoverkoston kanssa. Pohdinnan paikka on, mitä tietolähteitä segmentoinnissa tulisi käyttää.

Segmentoinnin tueksi tarvitaan ymmärrystä kuluttajan käyttäytymisestä, mielipiteistä sekä mediakäytöstä. Tämän avulla segmentit voidaan tavoittaa tehokkaasti juuri tietylle segmentille suunnitellulla mediamixillä. Useimmiten yrityksen omaa asiakasdataa kannattaa rikastaa ulkopuolisella datalla, jolloin kuva kuluttajasta on kokonaisvaltaisempi.

Kantarin Mind-kuluttajatietopankki tarjoaa segmentoinnille vankan pohjan. Mindin rikasteet auttavat ymmärtämään tarpeita ja käyttäytymistä sekä ennakoimaan muutoksia. Valmiit Mind-typologiat ovat käytössäsi ”apteekin hyllyltä” – ja niitä voidaan laajentaa ja räätälöidä tarpeen mukaan.

Tuhansia kysymyksiä sisältävä laaja ja ajantasainen Mind toimii uniikkina segmentoinnin lähteenä sekä segmenttien kuvauksen rikastajana ja mediasuunnittelun kattavana pohjadatana. Mindin tietopankin avulla segmentit voidaan päivittää esim. vuosittain, jolloin nähdään segmenttien koossa, rakenteessa ja käyttäytymisessä olevat muutokset. Mindin kuluttaja- ja mediakäyttäytymisdata on markkinassamme mediasuunnittelun keskeisin data mediamixin valintaan. Segmentti voidaan joko rakentaa suoraan dataan tai tuottaa sinne mallinnusten avulla, jolloin mediasuunnittelu on mahdollista suoraan segmentteihin. Mindin avulla segmentit voidaan myös digitalisoida suoraan omiksi ostettaviksi kohderyhmiksi digialustoille jolloin kohdentaminen on helppoa suoraan haluttuihin segmentteihin sekä evästeettömästi että evästeellisesti. 

Segmentit voidaan yhdistää muihin tietolähteisiin ja viedä tarvittaessa asiakasrekisteriin tehostamaan markkinointiviestintää. 

Ymmärrä asiakkaitasi ja kohdenna tehokkaasti!

Ota yhteyttä